Podmínky

Pečlivě si prosím přečtěte následující podmínky a zásady, protože se jedná o podmínky prodeje, kterými se řídí vaše nákupy na BRAINWAVZAUDIO.COM (dále jen BRAINWAVZ). Stanovují vaše práva a povinnosti týkající se vašich nákupů, včetně důležitých omezení a vyloučení. Vaše umístění objednávky v BRAINWAVZ představuje váš souhlas s tím, že se tyto zásady vztahují na objednávku, takže si před jejich zadáním ujistěte, že jim rozumíte.

Smlouva o podmínkách používání

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO PODMÍNKY.

Tato smlouva o podmínkách používání (dále jen „smlouva“) popisuje podmínky vztahující se na vaše používání webových stránek BRAINWAVZ, které jsou identifikovány jednotným vyhledávačem zdrojů www.brainwavzaudio.com (dále jen „stránky“). Tato smlouva se uzavírá mezi vámi jako uživatelem stránek (dále jen „uživatel“) a vlastníkem stránek („BRAINWAVZ“).

1. Uplatňování a přijímání podmínek.

Pro účely této smlouvy je „Uživatel“ jakákoli osoba, která přistupuje na Web za jakýmkoli účelem, bez ohledu na to, zda se uvedený Uživatel zaregistroval na Web jako registrovaný Uživatel, nebo zda je tento Uživatel platícím zákazníkem za konkrétní službu poskytovanou společností BRAINWAVZ nebo kterákoli z jejích přidružených společností. Uživatel zahrnuje osobu, která používá tento web, a jakýkoli právní subjekt, který může být touto osobou zastoupen na základě skutečného nebo zjevného oprávnění.

Vstupem na stránky nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že jako uživatel přijmete podmínky stanovené v této smlouvě. Budete vázáni podmínkami této smlouvy, pokud jde o váš přístup nebo používání této stránky a veškerou další aktualizaci, úpravu, doplnění nebo změnu této stránky. Pokud nepřijmete všechny podmínky této smlouvy, nepoužívejte prosím tento web.

BRAINWAVZ může tuto Dohodu kdykoli změnit zveřejněním pozměněné a přepracované Smlouvy na Web. Pozměněná a přepracovaná Smlouva nabývá účinnosti okamžitě po zveřejnění. Zveřejnění pozměněné a přepracované smlouvy společností BRAINWAVZ a vaše další používání stránek se považuje za přijetí změněných podmínek. Tuto Dohodu nelze jinak upravovat, s výjimkou písemné formy pověřeného pracovníka BRAINWAVZ.

Když navštívíte BRAINWAVZ nebo pošlete požadavky zákazníků (lístek podpory) do BRAINWAVZ, komunikujete s BRAINWAVZ elektronicky. Souhlasíte s elektronickým přijímáním sdělení od BRAINWAVZ. BRAINWAVZ s vámi bude komunikovat e-mailem nebo zveřejněním oznámení na tomto webu.

2. Uživatelé obecně.

Uživatelé mohou používat tento web výhradně pro své osobní nebo interní účely. Každý uživatel souhlasí s tím, že nebude kopírovat, reprodukovat ani stahovat žádné informace, text, obrázky, videoklipy, adresáře, soubory, databáze nebo výpisy dostupné na nebo prostřednictvím těchto stránek („obsah BRAINWAVZ“) za účelem dalšího prodeje nebo re-distribuce Obsahu BRAINWAVZ, hromadné zasílání poštou (prostřednictvím e-mailů, bezdrátových textových zpráv, fyzické pošty nebo jinak), provozování firmy, která konkuruje BRAINWAVZ, nebo jiné komerční využití obsahu BRAINWAVZ. Systematické načítání obsahu BRAINWAVZ z tohoto webu za účelem přímého nebo nepřímého vytváření nebo kompilace sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře (ať už prostřednictvím robotů, pavouků, automatických zařízení nebo manuálních procesů) bez písemného souhlasu BRAINWAVZ je zakázáno. Kromě toho je zakázáno použití obsahu nebo materiálů pro jakékoli účely, které nejsou výslovně povoleny v této dohodě.

Část obsahu BRAINWAVZ zobrazeného na tomto webu je poskytována nebo zveřejňována třetími stranami („obsah třetích stran“). BRAINWAVZ není autorem obsahu třetích stran, ať už k němu přispěli anonymní uživatelé nebo registrovaní uživatelé. Za jakýkoli obsah třetí strany nese výhradní odpovědnost strana, která jej poskytla. Společnost BRAINWAVZ není odpovědná za přesnost, vhodnost, zákonnost nebo pravdivost jakéhokoli Obsahu třetí strany a nenese odpovědnost vůči žádnému Uživateli v souvislosti s tím, jak se tento Obsah třetích stran spoléhá. Kromě toho společnost BRAINWAVZ není odpovědná za provádění činností uživatele na tomto webu a nenese žádnou odpovědnost vůči žádné osobě v souvislosti s jakoukoli škodou, kterou tato osoba v důsledku chování uživatele utrpí.

BRAINWAVZ může uživatelům umožnit přístup k obsahu, produktům nebo službám nabízeným třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě slovního odkazu, bannerů, kanálů apod.) Na webové stránky těchto třetích stran. Před použitím těchto stránek si přečtěte podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto stránek, abyste si byli vědomi podmínek jejich používání. Uživatel bere na vědomí, že BRAINWAVZ nemá žádnou kontrolu nad webovou stránkou takové třetí strany, tyto stránky nemonitoruje a BRAINWAVZ nenese žádnou odpovědnost ani neručí za takovou webovou stránku ani za jakýkoli obsah, produkty nebo služby dostupné na takové webové stránce.

BRAINWAVZ si vyhrazuje právo omezit, odepřít nebo vytvořit odlišný přístup k webu a jeho funkcím s ohledem na různé uživatele, nebo změnit kteroukoli z funkcí nebo zavést nové funkce bez předchozího upozornění. Každý uživatel bere na vědomí, že nemožnost zcela nebo částečně používat web z jakéhokoli důvodu může mít nepříznivé účinky na jeho podnikání. Každý uživatel tímto souhlasí, že společnost BRAINWAVZ v žádném případě nenese odpovědnost vůči uživateli ani třetím stranám za neschopnost používat stránky (ať už z důvodu narušení, omezeného přístupu, změn nebo ukončení jakýchkoli funkcí na webu nebo jinak), jakéhokoli zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo opomenutí v souvislosti s jakoukoli komunikací nebo přenosem nebo jakékoli škody (přímé, nepřímé, následné nebo jiné) vyplývající z používání nebo nemožnosti používat Web nebo jakoukoli z jeho funkcí.

Žádný Uživatel nepřijme žádné schéma k narušení integrity počítačových systémů nebo sítí používaných společností BRAINWAVZ a / nebo jiným Uživatelem a žádný Uživatel se nebude pokoušet získat neoprávněný přístup k těmto počítačovým systémům nebo sítím.

Naléhavě žádáme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů BRAINWAVZ, které upravují ochranu a použití informací každého uživatele v držení BRAINWAVZ a / nebo jeho přidružených společností. Každý uživatel tímto přijímá zásady ochrany osobních údajů a veškeré jejich aktualizace a změny. Každý uživatel bere na vědomí, že BRAINWAVZ může zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit za předpokladu, že BRAINWAVZ na webu kdykoli zpřístupní aktualizovanou verzi zásad ochrany osobních údajů. Vaše pokračování v používání webu se považuje za váš souhlas se zásadami ochrany osobních údajů, které se poté na webu zobrazí v době takového použití.

Podmínkou vašeho přístupu a používání BRAINWAVZ je váš souhlas s tím, že nebudete službu BRAINWAVZ používat k žádnému porušování práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonných práv ostatních. Společnost BRAINWAVZ a / nebo její přidružené společnosti za vhodných okolností ukončí účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo jiná legitimní práva ostatních. Kromě toho si společnost BRAINWAVZ a / nebo její přidružené společnosti vyhrazují právo ukončit účet uživatele při jakémkoli jednotlivém porušení práv ostatních v souvislosti s používáním služby BRAINWAVZ nebo pokud se společnost BRAINWAVZ domnívá, že chování uživatele je škodlivé pro zájmy BRAINWAVZ, jeho přidružené společnosti nebo jiní uživatelé nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle vlastního uvážení BRAINWAVZ, ať už s příčinou nebo bez ní.

3. Registrovaní uživatelé

Každý uživatel, který vyplnil a odeslal registrační formulář online na webu nebo offline poskytnutím svých informací (jako je jméno, adresa, telefonní a faxové číslo, e-mailová adresa, podrobnosti o jeho podnikání atd.) Společnosti BRAINWAVZ nebo jiné skupině BRAINWAVZ společnost poskytující příslušné konkrétní služby je registrovaným uživatelem stránek („registrovaný uživatel“). Pro každého registrovaného uživatele bude vytvořen účet (dále jen „účet“) a každému registrovanému uživateli bude přidělen alias uživatele („ID uživatele“) a heslo („heslo“) pro přístup k přihlášení k jeho vlastnímu účtu.

Pokud je registrovaným uživatelem obchodní subjekt, prohlašujete, že (a) máte oprávnění zavazovat subjekt k této dohodě; (b) adresa, kterou používáte při registraci, je hlavním místem podnikání takového obchodního subjektu; a (c) všechny ostatní informace předložené společnosti BRAINWAVZ a jejím přidruženým společnostem během procesu registrace jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pro účely tohoto ustanovení nebude pobočka nebo zastoupení považováno za samostatný subjekt a za hlavní místo podnikání bude považováno místo jejího ústředí.

Stáním Registrovaným uživatelem souhlasíte se zahrnutím vašich osobních údajů do naší databáze kupujících. BRAINWAVZ vám může zasílat e-maily nebo vás kontaktovat jinak prostřednictvím vašich osobních údajů bez ohledu na to, jaké informace vám chce BRAINWAVZ sdělit.

Společnost BRAINWAVZ nebo její přidružené společnosti mohou kdykoli pozastavit nebo ukončit účet registrovaného uživatele tím, že registrovanému uživateli oznámí nejméně 24 hodin předem; za předpokladu, že toto ukončení není nutné, pokud (a) ze strany BRAINWAVZ dojde k porušení ustanovení této smlouvy ze strany registrovaného uživatele; nebo (b) BRAINWAVZ má oprávněné důvody se domnívat, že jakékoli informace poskytnuté registrovaným uživatelem jsou nepravdivé, nepřesné nebo nejsou aktuální nebo úplné, nebo (c) BRAINWAVZ věří, že jednání registrovaného uživatele mohou způsobit finanční ztrátu nebo právní odpovědnost vůči takovému registrovanému uživateli. Uživatel.

Registrovaný uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu BRAINWAVZ prodávat, pokoušet se prodávat, nabízet k prodeji, dát, postoupit nebo jinak převést účet, ID uživatele nebo heslo na třetí stranu. BRAINWAVZ může pozastavit nebo ukončit účet registrovaného uživatele nebo nabyvatele registrovaného uživatele v případě prodeje, nabídky prodeje, daru, postoupení nebo převodu v rozporu s tímto oddílem.

Bez ohledu na část 3.1 výše může BRAINWAVZ odmítnout registraci a zamítnout vydání Účtu a přidruženého ID uživatele a hesla kterémukoli Uživateli z jakéhokoli důvodu.

V případě, že kterýkoli Uživatel má spor s jakoukoli stranou v transakci, souhlasí s tím, že BRAINWAVZ (a naše agenty, přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance) zbaví a odškodní od všech nároků, požadavků, akcí, řízení, nákladů, výdajů a škody (mimo jiné včetně jakýchkoli skutečných, zvláštních, náhodných nebo následných škod) vyplývajících z takové transakce nebo v souvislosti s ní.

4. Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem jsou funkce a služby na webu poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, a BRAINWAVZ tímto výslovně odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruky stavu, kvality, trvanlivosti, výkonu, přesnosti, spolehlivosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Všechny takové záruky, prohlášení, podmínky, závazky a podmínky jsou tímto vyloučeny.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST BRAINWAVZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZASTOUPENÍ ANI ZÁRUKY O PLATNOSTI, PŘESNOSTI, SPRÁVNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITĚ, STABILITĚ, ÚPLNOSTI NEBO BEZPLATNOSTI NABÍDKY BEZPLATNÉHO POSKYTOVÁNÍ NABÍDKY NEBO ZÁSADY VÝROBA, DOVOZ, VÝVOZ, DISTRIBUCE, NABÍDKA, DISPLEJ, NÁKUP, PRODEJ A / NEBO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH NEBO ZOBRAZOVANÝCH NA STRÁNKÁCH NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN; A BRAINWAVZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZASTUPOVÁNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE JAKÉKOLI PRODUKTU NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ NEBO ZOBRAZENÉ NA STRÁNKÁCH.

Veškerý materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím stránek se provádí na základě výhradního uvážení a rizika každého uživatele a každý uživatel nese výhradní odpovědnost za jakékoli poškození jeho počítačového systému nebo ztrátu dat v důsledku stažení jakéhokoli takového materiálu. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané jakýmkoli Uživatelem od BRAINWAVZ nebo prostřednictvím nebo ze Stránky, nevytvoří žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.

Společnost BRAINWAVZ za žádných okolností nenese odpovědnost za zpoždění nebo selhání nebo narušení obsahu nebo služeb dodávaných prostřednictvím stránek v důsledku přímého nebo nepřímého působení přírody, sil nebo příčin mimo jeho přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně selhání internetu, počítače, poruchy telekomunikací nebo jiných zařízení, poruchy elektrického napájení, stávky, pracovní spory, nepokoje, povstání, občanské nepokoje, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, požáry, povodně, bouře, výbuchy, činy Boží, válka, vládní akce, příkazy domácích nebo zahraniční soudy nebo neplnění třetích stran.

Každý uživatel tímto souhlasí s tím, že odškodní a zachrání BRAINWAVZ, jeho přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance neškodně před veškerými ztrátami, nároky, závazky (včetně nákladů na právní zastoupení na základě plného odškodnění), které mohou vzniknout používáním těchto stránek uživatelem ( včetně, ale bez omezení, zobrazování takových informací o uživateli na webu) nebo z porušení kterékoli z podmínek této smlouvy. Každý Uživatel tímto dále souhlasí s tím, že odškodní a zachrání BRAINWAVZ, jeho přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance před škodami, škodami, závazky (včetně nákladů na právní zastoupení na základě plného odškodnění), které mohou vzniknout v důsledku porušení jakýchkoli prohlášení a záruky poskytnuté uživatelem společnosti BRAINWAVZ. Každý Uživatel tímto dále souhlasí s tím, že odškodní a zachrání společnost BRAINWAVZ, její přidružené společnosti, ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance před veškerými ztrátami, nároky, závazky (včetně nákladů na právní zastoupení na základě plného odškodnění), které mohou vzniknout, přímo nebo nepřímo, jako výsledek jakýchkoli nároků uplatněných žadateli o práva třetích stran nebo jinými třetími stranami týkajícími se produktů nabízených nebo zobrazovaných na webu. Každý uživatel tímto dále souhlasí s tím, že společnost BRAINWAVZ nenese odpovědnost a nenese za ni žádnou odpovědnost za jakýkoli materiál zveřejněný jinými, včetně pomlouvačných, urážlivých nebo nezákonných materiálů, a že riziko poškození tohoto materiálu spočívá zcela na každém uživateli. BRAINWAVZ si vyhrazuje právo na své vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala vašemu odškodnění, přičemž v takovém případě budete s BRAINWAVZ spolupracovat při uplatňování jakékoli dostupné obrany.

Společnost BRAINWAVZ nebude odpovědná za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, represivní, náhodné nebo následné škody nebo jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, škod za ztrátu zisků nebo úspor, přerušení podnikání, ztrátu informací), ať už ve smlouvě, nedbalosti , občanskoprávní delikt nebo jinak, nebo jakékoli jiné škody vyplývající z některého z následujících:

  • Použití nebo nemožnost používat tento web.
  • Jakákoli vada zboží, vzorků, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných od uživatele nebo poskytovatele služeb třetí strany prostřednictvím webu.
  • Porušení práv nebo nároků třetích stran nebo požadavků, aby uživatelé mohli vyrábět, dovážet, exportovat, distribuovat, nabízet, zobrazovat, kupovat, prodávat a / nebo používat produkty nebo služby nabízené nebo zobrazené na webu, nebo mohou být uplatňovány k porušení třetí strany. Práva stran; nebo nároky kterékoli strany, které mají nárok na obranu nebo odškodnění v souvislosti s prosazováním práv, požadavků nebo nároků žadatelů o práva třetích stran.
  • Neoprávněný přístup třetích stran k datům nebo soukromým informacím kteréhokoli uživatele.
  • Prohlášení nebo chování kteréhokoli uživatele webu; nebo
  • jakékoli záležitosti týkající se prémiových služeb, jakkoli vzniknou, včetně nedbalosti.

Bez ohledu na výše uvedené ustanovení bude celková odpovědnost společnosti BRAINWAVZ, jejích zaměstnanců, agentů, přidružených společností, zástupců nebo kohokoli, kdo jedná jejím jménem, ​​ve vztahu ke každému Použití za všechny nároky plynoucí z používání Stránky nebo služby BRAINWAVZ omezena na čím větší z (a) výše poplatků, které Uživatel zaplatí společnosti BRAINWAVZ nebo jejím přidruženým společnostem v období 12 měsíců před akcí, která vedla k odpovědnosti, a (b) 100 HK $. Předchozí věta nevylučuje požadavek uživatele prokázat skutečné škody. Veškeré nároky vyplývající z používání webu nebo služby BRAINWAVZ musí být uplatněny do jednoho (1) roku od data, kdy došlo k žalobě.

5. Práva k duševnímu vlastnictví

BRAINWAVZ je výhradním vlastníkem nebo zákonným držitelem licence na všechna práva k webu a obsahu BRAINWAVZ. Web a obsah BRAINWAVZ ztělesňují obchodní tajemství a práva duševního vlastnictví chráněná celosvětovými autorskými právy a dalšími zákony. Veškerá vlastnická práva, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k webu a obsahu BRAINWAVZ zůstávají společnosti BRAINWAVZ, jejím přidruženým společnostem nebo poskytovatelům licence k obsahu BRAINWAVZ. Všechna práva, která nejsou jinak nárokována na základě této smlouvy nebo společnosti BRAINWAVZ, jsou vyhrazena.

„BRAINWAVZ“, „BRAINWAVZAUDIO“, „BRAINWAVZAUDIO.COM“ a související ikony a loga jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky nebo servisní značky společnosti BRAINWAVZ v různých jurisdikcích a jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech. Neoprávněné kopírování, úpravy, použití nebo zveřejnění těchto značek je přísně zakázáno.

6. Zásady vrácení

Pečlivě si prosím přečtěte tyto zásady, protože jde o prodejní podmínky, kterými se řídí vaše nákupy v BRAINWAVZ. Stanovují vaše práva a povinnosti týkající se vašich nákupů, včetně důležitých omezení a vyloučení. Vaše umístění objednávky v BRAINWAVZ představuje váš souhlas s tím, že se tyto zásady vztahují na objednávku, takže si před jejich zadáním ujistěte, že jim rozumíte.

Jakékoli vrácení, ať už jde o vrácení peněz nebo opravu, je třeba zaslat se sledováním a pojištěním na náklady kupujícího. Společnost BRAINWAVZ není odpovědná za vrácené zboží, které je poškozeno nebo ztraceno, nebude nabídnuta žádná náhrada.

U všech našich položek platí 30denní pravidla pro vrácení peněz s odečtením skutečných nákladů na dopravu. Vezměte prosím na vědomí, že je na kupujícím, aby zaplatil zpáteční dopravu, pokud posíláte za vrácení peněz

Vadné při příjezdu:

Položky, které jsou vadné během prvních 30 dnů, BRAINWAVZ uhradí náklady na zpáteční dopravu až do výše 20 USD.

Poštovné bude vráceno pouze v případě výměny zboží.

Kupující musí zaplatit za dopravu a musí si uchovat kopii dokladu. Poté, co k nám zásilka dorazí, vám BRAINWAVZ vrátí peníze.

Vrátit nesprávnou přijatou položku:

Pokud je položka, kterou jste obdrželi, úplně jiná než ta, kterou jste si objednali, kontaktujte nás prostřednictvím systému lístků podpory a poskytněte nám obrazový důkaz chyby. Kupující mají 3 dny od přijetí zboží k reklamaci nesprávně přijaté položky.

BRAINWAVZ uhradí náklady na dopravu až do výše 20.00 USD.

U nesprávné položky, pokud ji můžete najít a chcete si ji ponechat, můžete nás navrhnout a my vám nabídneme určitou slevu za její zakoupení.

Po obdržení nesprávného produktu nám laskavě poskytněte důkazy uvedené níže:

  • Fotky nebo videa nesprávných položek
  • Fotografie, video nebo snímek obrazovky zobrazující poruchu vadného předmětu (předmětů)

Protože různé šarže dodávaných produktů se logo nebo obal položky, které jste obdrželi, mohou lišit od těch, které jsou zobrazeny na našich webových stránkách. Pokud se všechny funkce nebo vzhled produktu ukázaly jako správné, uvědomte si, že případ nebude zahrnut v těchto zásadách.

Vraťte nespokojené produkty

Pokud nejste z jakéhokoli důvodu spokojeni s nákupem, jednoduše jej do 30 dnů od obdržení vráťte, abyste jej mohli vrátit nebo vyměnit. Pokud vrácení není výsledkem naší chyby, budou zákazníci povinni uhradit náklady na dopravu oběma způsoby. A prosím, ujistěte se, že zboží, které nám pošlete zpět, je v původním obalu a zboží je ve stejném stavu.

Po prvních 30 dnech nebudou přijata žádná vrácení.

Předpokládá se, že kupující provedl veškerý nezbytný průzkum produktu, který si přeje koupit, a pochopil, co může a co nemůže dělat. Společnost BRAINWAVZ neodpovídá za nespokojené kupující kvůli tomu, že kupující neprovedl řádný průzkum zakoupeného produktu.

Vrácení nevyzvednuté/nedoručitelné/odmítnuté:

Veškeré balíky, které byly vráceny společnosti Brainwavz poštovními dopravci z důvodu nedoručení zákazníkovi, budou vráceny po odečtení skutečných nákladů na dopravu a 10% poplatku za opětovné naskladnění.

Adresa pro výkazy:

GPGS
PO BOX 62515
Pošta Kwun Tong
Kowloon Tong
Hongkong

7. Záruka

Na produkty Brainwavz se vztahuje plná záruka od data nákupu (není-li uvedeno jinak), podrobnosti o záruce najdete na jednotlivých stránkách produktu nebo na obalu produktu.

Záruka se vztahuje pouze na vady zpracování a nikoli na poškození způsobené používáním produktu. Kupující by měli kontaktovat: help@yourbrainwavz.com pro záruční pomoc.

8. Omezená odpovědnost za přepravu:

BRAINWAVZ neodpovídá za zpoždění doručení způsobené poštou, nebude nabídnuta žádná kompenzace a v případě sporu PayPal nebo vrácení platby z kreditní karty kupující souhlasí s tím, že nenese odpovědnost za BRAINWAVZ za zpoždění doručení způsobená poštou pokud se informace o sledování zobrazují na webových stránkách Hong Kong Post.

Kupující chápou, že mohou pobývat v zemi, která neumožňuje sledování zásilek registrovaných leteckých zásilek dovnitř a nebude BRAINWAVZ považovat za odpovědného za nedostatek informací o online sledování. Kupující mohou najít seznam poštovních systémů, které umožňují online sledování zde v rozevíracím seznamu, pokud uvedený poštovní systém, který umožňuje sledování online, již neposkytuje online sledování příchozích mezinárodních zásilek, nebude kupující opět činit BRAINWAVZ odpovědným.

Kupující za žádných okolností nebude od BRAINWAVZ očekávat, že zaplatí jakékoli clo, které mu bude vybíráno. Očekává se, že kupující již v době nákupu zná regulaci cel a zdanění ve své zemi.

BRAINWAVZ poskytuje pouze hrubý časový rámec, jak dlouho může zásilkám trvat, než dorazí na různá místa, nejedná se však o formu záruky.

Sezónní nárůst objemu pošty, kterou pošta zpracovává, může doručení zásilky trvat déle.

Za žádných okolností nenese BRAINWAVZ odpovědnost za poštovní zpoždění.

Vrácený balík:

Pokud by se zásilka vrátila zpět do BRAINWAVZ z důvodu nevyzvednuté nebo nesprávné adresy, bude kupující muset zaplatit skutečné náklady na dopravu, aby mu mohl být zásilka zaslána zpět. Pokud kupující nechce zaplatit náklady na dopravu, bude mu vrácena mínus skutečný poplatek za dopravu a doplnění zásob.

BRAINWAVZ bude dodáván na adresu uvedenou v části „Dodací adresa“ objednávky kupujícího. Od kupujících se očekává, že uvedou svou úplnou adresu v části „Dodací adresa“ své objednávky.

Pokud společnost BRAINWAVZ udělá chybu na přepravním štítku, zašle společnost BRAINWAVZ kupujícímu zásilku na vlastní náklady.

9. Dárkové předměty zdarma:

Na různých výrobcích mohou být nabízeny dárkové předměty zdarma, které závisí na dostupnosti na skladě. Pokud by tyto dary zdarma chyběly, společnost BRAINWAVZ žádným způsobem nenabídne náhradu ani neposílá žádné chybějící dárky kupujícímu.

10. Obecný

Tato Smlouva a Zásady ochrany osobních údajů představují úplnou dohodu mezi Uživatelem a BRAINWAVZ s ohledem na a řídí používání Stránky, nahrazují jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody týkající se stejného předmětu tohoto dokumentu.

Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení zrušeno a zbývající ustanovení budou vynucena.

Nadpisy jsou pouze pro účely odkazu a v žádném případě neomezují, neomezují, nevyjadřují ani nepopisují rozsah nebo rozsah takového oddílu.

Neúspěch společnosti BRAINWAVZ při vymáhání jakéhokoli práva nebo nečinnost ve vztahu k jakémukoli porušení ze strany uživatele podle této smlouvy se tohoto práva nevzdá ani se nezříká práva společnosti BRAINWAVZ jednat ve vztahu k následným nebo podobným porušením.

BRAINWAVZ má právo postoupit tuto Smlouvu (včetně všech jejích práv, titulů, výhod, zájmů a povinností a povinností v této Smlouvě). Uživatel nesmí zcela nebo zčásti postoupit tuto Smlouvu žádné osobě ani subjektu.

Tato dohoda se řídí zákony zvláštního administrativního regionu Hongkong (dále jen „Hongkong“) bez ohledu na jeho kolizní ustanovení. Strany této dohody se tímto podrobují výlučné jurisdikci soudů v Hongkongu.

Dojde-li ke konfliktu mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí této smlouvy, má přednost anglická verze.

5% SLEVA KUPON